Prima pagină  |   Harta site-ului  |  Flux RSS  |  Masterat CICDE  | Platforma E-learning | Cursuri CICDE | Consultanță CICDE

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Despre CICDE  »  Prezentare
Prezentare CICDE

 


Cine suntem?

 

”Noi inspirăm oamenii să vrea mai mult. Noi credem în forța armoniei , toleranței și în puterea schimbărilor conștiente”.

 

”Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral?! Sună plictisitor? În realitate este foarte palpitant. Mii de oameni anual înțeleg că fiecare vot este decisiv și această înțelegere se răspândește în toată țara, iar odată cu ea și conștiința propriului rol în istoria curentă a țării”

Noi suntem unica instituție din regiune care transmite cele mai bune practici în domeniul electoral persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor din Moldova.

Noi suntem Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) și ne-am început activitatea în 2013.

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) a fost constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală (CEC) în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, inclusiv a persoanelor din Registrul funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, subiecţilor implicaţi în procesul electoral din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.

 
 
 

Ce facem?

Pentru noi, instruirea este instrumentul care educă un nou model de cetățean. Un cetățean care știe ce vrea, este în armonie cu lumea din jur și învață să poată mai multe. Noi căutăm acești oameni în toată țara și îi aducem în echipa noastră sau ni-i facem parteneri. Noi credem în cetățenii activi și implicați în treburile publice. Noi respectăm tradiția și istoria.

Noi ajutăm oamenii din întreaga regiune să transforme valorile democratice în rutina lor zilnică.

 

Misiunea și obiectivele noastre

Misiunea noastră este să pregătim cât mai mulți actori ai procesului electoral pentru o competiție politică corectă și transparentă.

Obiectivul nostru este să facem din această regiune una în care toleranța, diversitatea, tradițiile și valorile umane să prindă rădăcini.

Misiunea noastră este să instruim, dar viziunea noastră ne spune că trebuie să mergem mai departe decât simpla expunere a Codurilor și regulamentelor. Noi arătăm oamenilor beneficiile unei societăți tolerante și diverse, avantajele unor administrații în care au loc femei și bărbați, tineri și oamei în vârstă, reprezentanți ai tuturor etniilor și religiilor.

Scopul nostru este ca aspirațiile de astăzi să devină practici curente de care să se bucure întreaga societate.

 

Pilonii platformei noastre

”Noi transformăm procesul electoral dintr-un exercițiu într-un spectacol în care rolul principal îl are alegătorul”

Angajamente

Noi ne-am angajat să intruim toți funcționarii electorali, să-i înscriem într-un Registru și să certificăm calificarea discipolilor noștri.

Poziționare

Noi lucrăm pentru asigurarea unui mediu favorabil unor alegeri libere și corecte în care nu este loc pentru violență, fraudă sau discriminare de orice fel.

Atribuții

Noi facem conexiunea între partidele politice, funcționarii electorali, organizațiile neguvernamentale și alegători prin educarea unor principii unice de organizare și desfășurare a scrutinelor.

Obiective

Noi insistăm asupra profesionalismului ca punct de start pentru toate activitățile electorale, deoarece suntem ferm convinși ca profesioniștii sunt cei care asigură progresul.

 

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1030  din 9 decembrie 2011

 

REGULAMENTUL
Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală

 

Capitolul I
Dispoziţii generale

 1. Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (în continuare – Centrul) este o instituţie publică creată în conformitate cu art. 26¹ din Codul electoral, subordonată Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.
 1. Fondatorul Centrului este Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
 1. În activitatea sa, Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral şi de alte acte legislative şi normative în vigoare, precum şi de actele emise de Comisia Electorală Centrală, de prevederile prezentului Regulament şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 1. Centrul este persoană juridică, care dispune de autonomie administrativă şi financiară, ştiinţifică şi pedagogică, cont de mijloace speciale în instituţiile bancare, inclusiv în valută străină, ştampilă, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
 1. Centrul are dreptul la simbolică proprie, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
 1. Structura şi efectivul limită ale Centrului se aprobă prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
 1. Denumirea deplină este: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală, iar denumirea prescurtată – CICDE.
 1. Sediul Centrului se află în mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119.

 

Capitolul II
Scopul şi atribuţiile Centrului

 1. Centrul este constituit în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, inclusiv a persoanelor din Registrul funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, subiecţilor implicaţi în procesul electoral din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.
 1. Centrul nu face parte din sistemul naţional de învăţămînt şi educaţie, nu este supus dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea şi licenţierea instituţiilor de învăţămînt şi celor privind sfera ştiinţei şi inovării.
 1. Centrul exercită următoarele atribuţii:
  1. instruirea funcţionarilor electorali şi a celor din aparatul organelor electorale de orice nivel;
  2. instruirea reprezentanţilor partidelor politice, a instituţiilor mass-media, a ONG- urilor (inclusiv a organizaţiilor de observatori) şi a alegătorilor, în strînsă colaborare cu organizaţiile locale şi internaţionale;
  3. pregătirea şi diseminarea, inclusiv prin reţelele de vînzare, a materialelor didactice şi informative, studiilor, cercetărilor metodologice şi ştiinţifice sub diferite forme şi moduri de prezentare;
  4. prestarea serviciilor de analiză, consultanţă şi expertiză, în limitele competenţei sale;
  5. elaborarea propunerilor şi recomandărilor (în limita competenţelor sale) pentru îmbunătăţirea sistemului electoral şi a procedurilor electorale;
  6. testarea şi evaluarea cunoştinţelor şi a necesităţilor de instruire în domeniul electoral a cadrelor din sectoarele publice şi private, la cerere.

 

Capitolul III
Funcţiile de bază ale Centrului

 

 1. În conformitate cu atribuţiile ce îi revin, Centrul îndeplineşte următoarele funcţii:
  1. elaborează programe de dezvoltare profesională a membrilor, inclusiv a potenţialilor membri ai organelor electorale şi a funcţionarilor angajaţi în aparatul acestora, inclusiv reieşind din informaţia deţinută în Registrul funcţionarilor electorali;
  2. elaborează programe de instruire pentru reprezentanţii partidelor politice, a instituţiilor mass-media, ONG-urilor (inclusiv a organizaţiilor de observatori), observatorilor şi alegătorilor;
  3. elaborează şi implementează programe de testare şi certificare a persoanelor instruite;
  4. emite certificate de calificare corespunzătoare;
  5. elaborează, anual, proiectul planului de activitate ţinînd cont de planurile şi necesităţile Comisiei Electorale Centrale şi îl prezintă spre aprobare Comisiei Electorale Centrale;
  6. pregăteşte pentru aprobarea CEC rapoarte anuale referitor la îndeplinirea planurilor de activitate;
  7. elaborează recomandări, propuneri, materiale metodice referitor la activitatea de instruire în domeniul electoral şi creşterea nivelului de cultură electorală a actorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
  8. desfăşoară conferinţe, seminare, cursuri şi alte activităţi legate de scopurile statutare;
  9. creează parteneriate cu instituţii din ţară şi străinătate în vederea schimbului de experienţă în domeniul instruirii profesionale a funcţionarilor electorali;
  10. participă la misiuni de monitorizare a alegerilor în ţară şi peste hotare. Analizează şi generalizează experienţa naţională şi internaţională de desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor;
  11. elaborează şi diseminează materiale didactice şi informative, studii, cercetări metodologice şi ştiinţifice în domeniul de competenţă;
  12. conlucrează cu instituţiile de învăţămînt în vederea instruirii în domeniul electoral;
  13. exercită alte funcţii, în condiţiile legii.

 

Capitolul IV
Organizarea activităţii Centrului

 1. Centrul este condus de către director, numit în funcţie prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, la propunerea preşedintelui CEC.
 1. Directorul îşi încetează activitatea la cerere sau în alte cazuri prevăzute de legislaţia muncii în vigoare. Directorul poate fi destituit din funcţie prin hotărîrea CEC, în cazurile neexercitării sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor, constatării calificării insuficiente sau comiterii sistematice de abateri disciplinare.
 1. Directorul raportează CEC.
 1. Directorul Centrului are următoarele atribuţii:
  1. conduce toată activitatea Centrului pe care are dreptul să îl reprezinte în raport cu instituţiile din ţară şi străinătate, precum şi cu persoanele fizice;
  2. este responsabil de comunicarea cu terţii şi răspunde personal de desfăşurarea procesului de lucru. Directorul este responsabil de respectarea prevederilor pct. 3 din prezentul Regulament;
  3. înaintează spre aprobare Comisiei Electorale Centrale structura şi statul de personal ale Centrului;
  4. numeşte şi destituie personalul Centrului prin ordin individual, aprobă fişele de post, aplică stimulente sau sancţiuni, în conformitate cu legislaţia muncii;
  5. decide referitor la plata unui supliment la salariu din contul mijloacelor speciale sau al donaţiilor;
  6. emite ordine cu privire la activitatea de bază şi la personal;
  7. prezintă spre aprobarea CEC proiectul devizului de venituri şi cheltuieli;
  8. organizează activitatea financiar-gospodărească a Centrului, precum şi prestarea serviciilor contra plată;
  9. dispune de resursele bugetare alocate şi răspunde de folosirea raţională a acestora;
  10. încheie, în limita competenţelor, contracte cu prestatorii de servicii;
  11. atrage, în conformitate cu legislaţia în vigoare, experţi pentru îndeplinirea unor lucrări specifice.
 1. Personalul Centrului este compus din angajaţi de bază şi experţi angajaţi prin contracte de prestări servicii.

 

Capitolul V
Patrimoniul şi sursele de finanţare

 1. Centrul dispune de patrimoniu transmis acestuia de către Fondator, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de prezentul Regulament. Directorul poartă răspundere materială pentru obligaţiunile asumate în raport cu terţii în legătură cu patrimoniul Centrului. Fondatorul nu poartă răspundere patrimonială pentru datoriile create de Centru în activitatea sa.
 1. Patrimoniul Centrului este alcătuit din mijloace financiare bugetare, mijloace speciale, bunuri materiale şi nemateriale. Bunurile Centrului pot fi înstrăinate doar cu acordul Fondatorului, în condiţiile legii.
 1. Sursele de formare a patrimoniului Centrului sînt următoarele:
  1. mijloace financiare prevăzute în bugetul CEC;
  2. bunurile transmise în folosinţă în modul stabilit, precum şi cele dobîndite din contul mijloacelor proprii;
  3. rezultatele activităţii desfăşurate pe bază de contract;
  4. mijloacele   acordate   ca   asistenţă   financiară   şi   tehnică   de   organismele internaţionale, donatori externi şi interni;
  5. dobînzile aferente mijloacelor speciale păstrate în contul instituţiei;
  6. alte surse neinterzise de lege.
 1. Veniturile obţinute în conformitate pct. 20 lit. c) şi d) din prezentul Regulament vor fi direcţionate la îmbunătăţirea bazei tehnico–materiale a Centrului, la acordarea de suplimente la salariul personalului Centrului, precum şi la acoperirea altor cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare.
 1. Mijloacele speciale neutilizate pe parcursul anului curent nu pot fi retrase, acestea se transferă pentru anul următor spre utilizare conform bugetului aprobat pentru anul respectiv.

 

Capitolul VI
Reorganizarea şi dizolvarea Centrului

 1. Centrul poate fi reorganizat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 1. Comisia  Electorală  Centrală  va   decide   asupra  modului  de   administrare  a patrimoniului rămas după dizolvarea Centrului şi stingerea creanţelor acestuia.

 Descarcă REGULAMENTUL Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (PDF)

 

 

Organigrama Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral  

Personalul CICDE este compus din 9 angajaţi de bază (director, director adjunct, juist, contabil principal și 5 formatori pe domenii de activitate) şi experţi angajaţi prin contracte de prestări servicii. Centrul își propune să creeze și menţină o reţea de traineri regionali, pe care îi va implica în activităţile de instruire în perioada dintre alegeri.

 

 Prima pagină  »  Despre CICDE  »  Prezentare


© 2023 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS