Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Cercetare

Conferința științifică cu participare internațională: „Spre democraţie calitativă prin cercetare electorală” din 15 noiembrie 2024 (online)

Cercetătorii şi cercetătoarele, experții şi expertele electorale, reprezentanții şi reprezentantele  organelor de management electoral şi ale societății civile din ţară şi din străinătate sunt invitați/invitate să participe cu articole şi prezentări la următoarele teme: Aspecte de gen în alegeri și Armonizarea legislației electorale și a celei conexe domeniului electoral cu legislația Uniunii Europene.

Conferința științifică cu participare internațională „Spre democrație calitativă prin cercetare electorală” este organizată de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) anual, în format online.

Scopul conferinței este de a dezbate şi a scoate în evidenţă problemele cu care se confruntă Republica Moldova în domeniul electoral, dar și de a identifica și propune soluții în măsură să  îmbunătățească procesul electoral şi democratic în ansamblu.

Studii comparative, studii de caz, analize de date juridice și statistice, schimb de bune practici și propuneri de soluții pentru problemele evidenţiate sunt prezentate și discutate în cadrul conferinței cu participare internațională.

Panele tematice

Aspecte de gen în alegeri

Analiza aspectelor de gen în istoria ţării şi a localităților, în istoria partidelor şi mișcărilor politice şi civice, aspecte comparative, bune practici; studiul legislației electorale, a programelor electorale şi a mesajelor electorale din perspectivă de gen; femeile şi liderismul politic, etc.

Armonizarea legislației electorale și a celei conexe domeniului electoral cu legislaţia Uniunii Europene

Practicile altor țări privind armonizarea legislaţiei electorale şi a celei conexe domeniului electoral cu legislaţia Uniunii Europene.

Studii de caz şi studii comparative care scot în evidenţă particularitățile, bune practici aplicate în statele membre ale Uniunii Europene sau în procesul de aderare, care ar fi utile Republicii Moldova.

Exprimarea dreptului de vot a cetățenilor europeni în străinătate – probleme şi soluţii.

Cei interesați/cele interesate pot participa în conferință:

  • fără prezentare
  • cu prezentare
  • cu articol transmis spre publicare în revista „Digest electoral”

 

Redactarea articolelor în revista „Digest electoral”

Articolele vor fi redactate în Microsoft Word, volum 4000 – 7500 cuvinte, inclusiv: rezumat, cuvinte cheie, text, referințe, figuri și anexe.

Materialele vor fi însoțite de numele, prenumele autorului sau autorilor, adresa electronică și afilierea autorului/ autoarei (denumirea instituției, funcția).

Publicarea articolelor

Articolele transmise de autori vor fi publicate, după procedura de peer-review, în revista de analiză,  teorie şi cercetare electorală  „Digest electoral” nr. XI, iunie 2024 și nr. XII, decembrie 2024.

Termen limită de înregistrare la conferință: 15 octombrie 2024

Data limită de transmitere a articolelor:

  • Aspecte de gen în alegeri: 15 mai 2024;
  • Armonizarea legislaţiei electorale şi a celei conexe cu legislaţia UE: 15 septembrie 2024

 

Data limită de transmitere a prezentărilor: 15 octombrie 2024

Articolele şi prezentările vor fi transmise în limba română și/ sau limba engleză la adresa arina.kraijdan@cicde.md. Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să contactați persoana responsabilă: dr. Arina Kraijdan, nr. tel. +373 79405373.

Limbi de lucru în cadrul conferinţei: română și engleză.

Traducerea simultană va fi asigurată de către organizatori.

Nu se aplică taxă pentru participarea la conferință.

Ghidat de principiile Stiinţei Deschise, CICDE invite cercetători, practicieni din cadrul organelor de management electoral la cooperare şi schimb de experiență.  

 

Researchers, electoral experts, representatives of electoral management bodies, and civil society in the country and abroad are invited to participate with articles and presentations on the following topics: Gender in elections and Harmonization of the national legislation related to elections with EU law.

The scientific conference with international participation “Towards qualitative democracy through Electoral Research” is organized by the Center for Continuing Education in the Electoral Field (CICDE) annually, on November 15, online.

The purpose of the conference is to debate and highlight the problems faced by the Republic of Moldova in the electoral field, but also to identify and propose solutions to improve the electoral and democratic process.

Comparative studies, case studies, legal and statistical data analyses, exchange of best practices, and proposed solutions for the highlighted problems are presented and discussed at the conference with international participation.

Thematic panels:

Gender in elections

Analysis of gender aspects in the history of the country and regions, in the history of political parties and civic movements, comparative aspects, good practices; the study of electoral legislation, electoral programs and electoral messages from a gender perspective; women and political leadership, etc.

Harmonization of the national legislation related to elections with EU law

The practices of other countries regarding the harmonization of legislation related to elections field with European Union legislation.

Case studies and comparative studies that highlight the features, good practices applied in the member states of the European Union or in the accession process, which would be useful to the Republic of Moldova.

The right to vote of EU citizens living abroad – problems and solutions.

Those interested can participate in the conference:

  • without presentation
  • with presentation
  • with an article submitted for publication in the Journal of Theory and Research in the electoral field “Electoral Digest”.

 

Writing articles

Articles will be drafted in Microsoft Word, volume 4000 – 7500 words, including abstract, keywords, text, references, figures, and appendices.

The materials will be accompanied by the name and surname of the author or authors, the electronic address, and the affiliation of the author (name of the institution, position).

Publishing articles

The submitted articles, after the peer-review procedure, will be published in the Journal of Theory and Research in the electoral field “Electoral Digest”, edited by CICDE, no. XI, June 2024 and no. XII, December 2024.

Articles submission deadline:

  • Gender in elections: May, 15, 2024;
  • Harmonization of the national legislation related to elections with EU law: September 15, 2024

 

Presentation submission deadline: October, 15, 2024

Articles and presentations will be submitted in Romanian and/ or English to arina.kraijdan@cicde.md. For further questions please contact the responsible person: dr. Arina Kraijdan, telephone number: +373 79405373.

Working languages ​​during the conference: Romanian, English.

Simultaneous translation will be provided by the organizers.

There is no fee to attend the conference.

Guided by the principles of Open Science, CICDE invites researchers, practitioners from electoral management bodies to cooperate and exchange experience.

Înregistrează-te Aici

Termen de înregistrare la conferință: 15 octombrie 2024

 

Calendar activități

aprilie 2024

LU
MA
MI
JO
VI
DU
1
2
3
4
5
6
7
Evenimente pentru 1 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 2 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 3 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 4 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 5 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 6 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 7 aprilie
Nu sunt evenimente
8
9
10
11
12
13
14
Evenimente pentru 8 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 9 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 10 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 11 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 12 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 13 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 14 aprilie
Nu sunt evenimente
15
16
17
18
19
20
21
Evenimente pentru 15 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 16 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 17 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 18 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 19 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 20 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 21 aprilie
Nu sunt evenimente
22
23
24
25
26
27
28
Evenimente pentru 22 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 23 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 24 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 25 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 26 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 28 aprilie
Nu sunt evenimente
29
30
1
2
3
4
5
Evenimente pentru 29 aprilie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 30 aprilie
Nu sunt evenimente

Ultimele conferințe