Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |     Platforma CICDE E-learning

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Despre CICDE  »  Regulament
Regulament de activitate a CICDE

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1030 din 9 decembrie 2011

 

REGULAMENTUL
Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
pe lîngă Comisia Electorală Centrală

 

Capitolul I

Dispoziţii generale
1. Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (în continuare – Centrul) este o instituţie publică creată în conformitate cu art. 261 din Codul electoral, subordonată Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.
2. Fondatorul Centrului este Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
3. În activitatea sa, Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral şi de alte acte legislative şi normative în vigoare, precum şi de actele emise de Comisia Electorală Centrală, de prevederile prezentului Regulament şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
4. Centrul este persoană juridică, care dispune de autonomie administrativă şi financiară, ştiinţifică şi pedagogică, cont de mijloace speciale în instituţiile bancare, inclusiv în valută străină, ştampilă, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
5. Centrul are dreptul la simbolică proprie, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
6. Structura şi efectivul limită ale Centrului se aprobă prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
7. Denumirea deplină este: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală, iar denumirea prescurtată – CICDE.
8. Sediul Centrului se află în mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119.

Capitolul II
Scopul şi atribuţiile Centrului
9. Centrul este constituit în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, inclusiv a persoanelor din Registrul funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, subiecţilor implicaţi în procesul electoral din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.
10. Centrul nu face parte din sistemul naţional de învăţămînt şi educaţie, nu este supus dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea şi licenţierea instituţiilor de învăţămînt şi celor privind sfera ştiinţei şi inovării.
11. Centrul exercită următoarele atribuţii:
a) instruirea funcţionarilor electorali şi a celor din aparatul organelor electorale de orice nivel;
b) instruirea reprezentanţilor partidelor politice, a instituţiilor mass-media, a ONG-urilor (inclusiv a organizaţiilor de observatori) şi a alegătorilor, în strînsă colaborare cu organizaţiile locale şi internaţionale;
c) pregătirea şi diseminarea, inclusiv prin reţelele de vînzare, a materialelor didactice şi informative, studiilor, cercetărilor metodologice şi ştiinţifice sub diferite forme şi moduri de prezentare;
d) prestarea serviciilor de analiză, consultanţă şi expertiză, în limitele competenţei sale;
e) elaborarea propunerilor şi recomandărilor (în limita competenţelor sale) pentru îmbunătăţirea sistemului electoral şi a procedurilor electorale;
f) testarea şi evaluarea cunoştinţelor şi a necesităţilor de instruire în domeniul electoral a cadrelor din sectoarele publice şi private, la cerere.

Capitolul III
Funcţiile de bază ale Centrului
12. În conformitate cu atribuţiile ce îi revin, Centrul îndeplineşte următoarele funcţii:
a) elaborează programe de dezvoltare profesională a membrilor, inclusiv a potenţialilor membri ai organelor electorale şi a funcţionarilor angajaţi în aparatul acestora, inclusiv reieşind din informaţia deţinută în Registrul funcţionarilor electorali;
b) elaborează programe de instruire pentru reprezentanţii partidelor politice, a instituţiilor mass-media, ONG-urilor (inclusiv a organizaţiilor de observatori), observatorilor şi alegătorilor;
c) elaborează şi implementează programe de testare şi certificare a persoanelor instruite;
d) emite certificate de calificare corespunzătoare;
e) elaborează, anual, proiectul planului de activitate ţinînd cont de planurile şi necesităţile Comisiei Electorale Centrale şi îl prezintă spre aprobare Comisiei Electorale Centrale;
f) pregăteşte pentru aprobarea CEC rapoarte anuale referitor la îndeplinirea planurilor de activitate;
g) elaborează recomandări, propuneri, materiale metodice referitor la activitatea de instruire în domeniul electoral şi creşterea nivelului de cultură electorală a actorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
h) desfăşoară conferinţe, seminare, cursuri şi alte activităţi legate de scopurile statutare;
i) creează parteneriate cu instituţii din ţară şi străinătate în vederea schimbului de experienţă în domeniul instruirii profesionale a funcţionarilor electorali;
j) participă la misiuni de monitorizare a alegerilor în ţară şi peste hotare. Analizează şi generalizează experienţa naţională şi internaţională de desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor;
k) elaborează şi diseminează materiale didactice şi informative, studii, cercetări metodologice şi ştiinţifice în domeniul de competenţă;
l) conlucrează cu instituţiile de învăţămînt în vederea instruirii în domeniul electoral;
m) exercită alte funcţii, în condiţiile legii.

Capitolul IV
Organizarea activităţii Centrului
13. Centrul este condus de către director, numit în funcţie prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, la propunerea preşedintelui CEC.
14. Directorul îşi încetează activitatea la cerere sau în alte cazuri prevăzute de legislaţia muncii în vigoare. Directorul poate fi destituit din funcţie prin hotărîrea CEC, în cazurile neexercitării sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor, constatării calificării insuficiente sau comiterii sistematice de abateri disciplinare.
15. Directorul raportează CEC.
16. Directorul Centrului are următoarele atribuţii:
a) conduce toată activitatea Centrului pe care are dreptul să îl reprezinte în raport cu instituţiile din ţară şi străinătate, precum şi cu persoanele fizice;
b) este responsabil de comunicarea cu terţii şi răspunde personal de desfăşurarea procesului de lucru. Directorul este responsabil de respectarea prevederilor pct. 3 din prezentul Regulament;
c) înaintează spre aprobare Comisiei Electorale Centrale structura şi statul de personal ale Centrului;
d) numeşte şi destituie personalul Centrului prin ordin individual, aprobă fişele de post, aplică stimulente sau sancţiuni, în conformitate cu legislaţia muncii;
e) decide referitor la plata unui supliment la salariu din contul mijloacelor speciale sau al donaţiilor;
f) emite ordine cu privire la activitatea de bază şi la personal;
g) prezintă spre aprobarea CEC proiectul devizului de venituri şi cheltuieli;
h) organizează activitatea financiar-gospodărească a Centrului, precum şi prestarea serviciilor contra plată;
i) dispune de resursele bugetare alocate şi răspunde de folosirea raţională a acestora;
j) încheie, în limita competenţelor, contracte cu prestatorii de servicii;
k) atrage, în conformitate cu legislaţia în vigoare, experţi pentru îndeplinirea unor lucrări specifice.
17. Personalul Centrului este compus din angajaţi de bază şi experţi angajaţi prin contracte de prestări servicii.

Capitolul V
Patrimoniul şi sursele de finanţare
18. Centrul dispune de patrimoniu transmis acestuia de către Fondator, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de prezentul Regulament. Directorul poartă răspundere materială pentru obligaţiunile asumate în raport cu terţii în legătură cu patrimoniul Centrului. Fondatorul nu poartă răspundere patrimonială pentru datoriile create de Centru în activitatea sa.
19. Patrimoniul Centrului este alcătuit din mijloace financiare bugetare, mijloace speciale, bunuri materiale şi nemateriale. Bunurile Centrului pot fi înstrăinate doar cu acordul Fondatorului, în condiţiile legii.
20. Sursele de formare a patrimoniului Centrului sînt următoarele:
a) mijloace financiare prevăzute în bugetul CEC;
b) bunurile transmise în folosinţă în modul stabilit, precum şi cele dobîndite din contul mijloacelor proprii;
c) rezultatele activităţii desfăşurate pe bază de contract;
d) mijloacele acordate ca asistenţă financiară şi tehnică de organismele internaţionale, donatori externi şi interni;
e) dobînzile aferente mijloacelor speciale păstrate în contul instituţiei;
f) alte surse neinterzise de lege.
21. Veniturile obţinute în conformitate pct. 20 lit. c) şi d) din prezentul Regulament vor fi direcţionate la îmbunătăţirea bazei tehnico–materiale a Centrului, la acordarea de suplimente la salariul personalului Centrului, precum şi la acoperirea altor cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare.
22. Mijloacele speciale neutilizate pe parcursul anului curent nu pot fi retrase, acestea se transferă pentru anul următor spre utilizare conform bugetului aprobat pentru anul respectiv.

Capitolul VI
Reorganizarea şi dizolvarea Centrului
23. Centrul poate fi reorganizat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
24. Comisia Electorală Centrală va decide asupra modului de administrare a patrimoniului rămas după dizolvarea Centrului şi stingerea creanţelor acestuia.Descarcă REGULAMENTUL Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (PDF)Prima pagină  »  Despre CICDE  »  Regulament


© 2020 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS